Thông báo

Toàn bộ thông tin về Uỷ nhiệm hóa đơn- Mới nhất

December 9, 2019

Tổng hợp tất cả các thông tin liên quan đến ủy nhiệm hóa đơn? Trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập hóa đơn và bên nhận ủy nhiệm hóa đơn điện tử? Và một số lưu ý trong quá trình triển khai.

Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn điện tử
Lựa chọn Hóa đơn điện tử theo tiêu chí nào
Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử
Làm thế nào để xác định thời điểm lập Hoá đơn điện tử

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn:

1. Uỷ nhiệm hóa đơn là gì?

Theo quy định của Chính Phủ, ủy nhiệm hóa đơn được hiểu là trường hợp khi:

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

2. Trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập Hóa đơn điện tử.

- Đơn vị ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải tạo lập văn bản pháp lý xác nhận việc ủy nhiệm lập giữa hai bên.

- Bên ủy nhiệm chịu trách nhiệm gửi văn bản thông báo ủy nhiệm tới cơ quan thuế quản lý của mình chậm nhất là 03 ngày trước khi bên được ủy nhiệm tiến hành tạo lập hóa đơn.

- Khi hết thời hạn ủy nhiệm, hoặc một trong hai bên muốn chấm dứt quyết định ủy nhiệm trước thời hạn thì phải tiến hành xác định và thông báo bằng văn bản. Chỉ khi văn bản có hiệu lực thì quyết định chấm dứt thời gian ủy nhiệm mới có hiệu lực.

- Lập báo cáo tổng hợp định kỳ về việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm

- Tiến hành thực hiện báo cáo về việc sử dụng, khởi tạo, chỉnh lý hóa đơn hàng quý theo quy định của cơ quan thuế

3.  Trách nhiệm của bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

- Tiến hành thực hiện việc khởi tạo hóa đơn cho bên ủy nhiệm theo đúng quy định

- Gửi thông báo nhận ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực của mình chậm nhất là ba (03) ngày trước khi tiến hành lập hóa đơn ủy nhiệm đầu tiên.

- Niêm yết thông báo nhận ủy nhiệm tại nơi kinh doanh hàng hóa, cung ứng  dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử để người mua, đối tác hàng hóa, dịch vụ nắm được thông tin

- Khi thời gian nhận ủy nhiệm đã kết thúc, tiến hành tháo bỏ ngay những bảng thông báo đã niêm yết tại nơi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Tiến hành thực hiện báo cáo tổng kết định kỳ về việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm.

Nội dung thiết yếu trong văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Trong văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cần đảm bảo những yếu tố và nội dung theo đúng quy định của Bộ Tài Chính và Chính Phủ. Những nội dung cần đảm bảo trong văn bản gồm có:

- Hình thức hóa đơn, loại hóa đơn

- Ký hiệu hóa đơn

- Số lượng hóa đơn (Từ số…đến số…)

- Mục đích ủy nhiệm

- Thời gian tiến hành ủy nhiệm

- Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm

- Họ và tên, chữ ký, con dấu (nếu có) của đại diện cho bên ủy nhiệm gửi cho bên nhận ủy nhiệm

4. Một số lưu ý khi ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi tiến hành ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử đúng với quy định của pháp luật:

- Đơn vị nhận uỷ nhiệm không nhất thiết phải đóng dấu vào chỉ tiêu “người bán hàng” trên hóa đơn.

- Đơn vị ủy nhiệm đóng dấu vào góc phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

- Đơn vị nhận ủy nhiệm được bắt đầu khởi tạo và xuất hóa đơn bắt đầu từ ngày được viết trong văn bản ủy nhiệm.

- Đơn vị ủy nhiệm lập hóa đơn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Đơn vị nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.

- Không được tiến hành uỷ nhiệm việc lập hóa đơn kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức không kinh doanh.

- Các đơn vị, chi nhánh không có chức năng kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không được quyền nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

Thành lập từ năm 1996- khởi đầu là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ -Nacencomm - Bộ KHCN.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của Nacencomm đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai Hóa đơn điện tử, bất cứ vướng mắc nào Doanh nghiệp đều có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm từ NACENCOMM để được hỗ trợ kịp thời.

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.