Hóa đơn điện tử

Thắc mắc khi xuất hóa đơn thu cước

January 28, 2020

- Khi Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng khách hàng không nhận hóa đơn thì có thể xuất chung trên một hóa đơn không?

- Đối với khách hàng nợ tiền và không thu được thì có phải xuất hóa đơn không?

- Nếu xuất hóa đơn thì doanh thu ghi nhận ra sao?

- Nếu theo khoản 3, điều 18, thông tư 153/2010-TT-BTC quy định trường hợp người bán, người mua đã kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo mẫu nào cho đúng với quy định của cơ quan Thuế?

Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

Tại khoản 2 (a,b), Điều 14, Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hướng dẫn như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hoá đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh họat, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hoá, dịch vụ cung cấp căn cứ thoả thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế".

Tại điểm 2, mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Theo Khoản 3 Điều 18 Thông tư 153/2010/TT-BTC nêu trên, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Khi lưu trữ Hóa đơn điện tử- DN cần lưu ý điều gì

Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Các hình thức xử lý khi hóa đơn điện tử bị lập sai hoặc các trường hợp cấm cấp phép HDDT

Quy định về việc ngừng cấp hóa đơn điện tử theo NĐ 119/2018

Hóa đơn điện tử như thế nào được gọi là hợp pháp

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website: https://www.nacencomm.vn/bang-gia