Chữ ký số

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, CHỮ KÝ SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

February 4, 2021

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BTC ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 12 năm 2020.

Khách hàng xem chi tiết quyết định tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2140-QD-BTC-2020-Quy-che-quan-ly-su-dung-chung-thu-so-chu-ky-so-460815.aspx

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ, CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (21/12/2020), thay thế Quyết định số 2198/QĐ-BTC ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và quản lý thuê bao chứng thư số tại Bộ Tài chính.

Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các hoạt động của Bộ Tài chính, áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Nguyên tắc áp dụng chứng thư số, chữ ký số phải tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật chuyên ngành đối với các chuyên ngành được áp dụng chứng thư số, chữ ký số.

Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó. Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cung cấp hoặc chứng thư số nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam.

Các nghiệp vụ áp dụng chứng thu số, chữ ký số phải có quy trình dự phòng áp dụng cho các trường hợp thuê bao không sử dụng được chứng thư số do hết hạn hiệu lực hoặc hỏng, mất thiết bị lưu khóa bí mật mà chưa được gia hạn hiệu lực hoặc cấp lại chứng thư số.

Cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ và khóa bí mật, thiết bị lưu khóa bí mật được cấp tương ứng với chứng thư số cho các hoạt động sau: Ký số văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử; hồ sơ, chứng nhận điện tử trong các thủ tục hành chính công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến; trong các giao dịch điện tử khác theo quy định của pháp luật; xác thực khi đăng nhập hệ thống thông tin.../.

THAM KHẢO CHỮ KÝ SỐ CA2 - TOP 5 CHỮ KÝ SỐ TỐT NHẤT HIỆN NAY

Chữ ký số CA2 là một sản phẩm thuộc NACENCOMM, được đánh giá là TOP 5 chữ ký số tốt nhất tại Việt Nam. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số, là đơn vị duy nhất cung cấp bảo hiểm về chữ ký số, Nacencomm cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất, đảm bảo tính pháp lý cho các doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của Bộ thông tin và truyền thông.

Để được đăng ký nhanh chóng và nhận nhiều ưu đãi chiết khấu, khách hàng liên hệ tới:

Hotline: 1900 5454 07

Website: https://nacencomm.vn