Thông báo

Cơ quan Thuế sẽ thông báo những trường hợp không đủ điều kiện gia hạn tiền thuế

May 7, 2020

(HQ Online) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết ngày 7/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 90.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan Thuế, với tổng số tiền gia hạn là trên 26.260 tỷ đồng.    

Tính riêng trong ngày 7/5/2020, cơ quan Thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 2.013, cá nhân là 2.989. Như vậy, số liệu lũy kế tính đến ngày 7/5/2020 cả nước có tổng cộng trên 90.190 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan Thuế; trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 81.402, số cá nhân đề nghị gia hạn là 8.790.

Bên cạnh đó, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 7/5/2020 là trên 26.260 tỷ đồng. Trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 26.054 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 8.130 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.619 tỷ đồng, tiền thuê đất là 3.305 tỷ đồng); gia hạn đối với cá nhân là 207 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 86 tỷ đồng, tiền thuê đất là 121 tỷ đồng).

Hiện cơ quan Thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. Đối với những giấy đề nghị gia hạn không đủ điều kiện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/ND-CP thì cơ quan Thuế sẽ báo cho người nộp thuế.

Được biết, căn cứ dữ liệu quản lý của cơ quan Thuế, tính đến thời điểm cuối năm 2019, số lượng người nộp thuế thuộc diện được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ chiếm khoảng 98% tổng số người nộp thuế với tổng số thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn là khoảng 180.000 tỷ đồng.

Trong đó có khoảng 737.310 doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với tổng số thuế và tiền là khoảng 174.000 tỷ đồng. Cùng với đó cũng có khoảng 347.840 hộ gia đình, cá nhân (chiếm 24% tổng số hộ gia đình, cá nhân nộp thuế năm 2019) với số tiền được gia hạn vào khoảng 6.000 tỷ đồng.