Chữ ký số

Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế bao gồm những gì?

June 10, 2020

Ưu tiên thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, kèm theo đó, trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế, Bộ Tài chính đã quy định rất rõ quy cách thực hiện chứng từ điện tử.

Thực hiện giao dịch điện tử 24/7 trong lĩnh vực Thuế

Dự thảo Thông tư nêu rõ, chứng từ điện tử bao gồm các hồ sơ thuế điện tử như: hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn giảm, hồ sơ xóa nợ, gia hạn nộp thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và các hồ sơ, văn bản khác về thuế dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử gồm giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ dưới dạng điện tử. Trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ giao dịch của ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin giấy nộp tiền, hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Chứng từ điện tử còn bao gồm các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử. Các chứng từ điện tử này được ký điện tử theo quy định. Trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và được gửi đến cổng thông tin giao dịch thuế điện tử.

Về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, chứng từ điện tử theo quy định tại thông tư này có giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc nếu được thực hiện bằng chữ ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử; cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo Thông tư về chứng từ điện tử là cho phép người nộp thuế chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP và phải đảm bảo các định dạng, tiêu chuẩn kỹ thuật dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tin liên quan

Các câu hỏi thường gặp về chữ ký điện tử
Các câu hỏi thường gặp về chữ ký điện tử P2
Quy định mới nhất về thủ tục đăng ký cấp chứng thư số
Tìm hiểu tổng quan thị trường số
Lịch sử chữ ký số
Chứng thư số cần có những thông tin gì
Quy chế sử dụng chữ ký số của ngân hàng nhà nước
Yêu cầu đối với chữ ký số
Điều kiện và trình tự cấp mới chứng thư số chuyên dùng chính phủ