Thông báo

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNCN, GTGT VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

April 8, 2020

Ngày 27 tháng 03 năm 2020, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn hỏa tốc số 1307/TCT-CS hướng dẫn về nghịđịnh gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

I. Các đối tượng sau, sẽ được gia hạn nộp thuế vì ảnh hưởng của dịch Covid 19
1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

- Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan.

- Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan.

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản.

- Sản xuất chế biến thực phẩm.

- Dệt, sản xuất trang phục.

- Sản xuất giày dép.

- Sản xuất các sản phẩm từ cao su.

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học.

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác ( trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chổ ngồi trở xuống)

2.Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

- Vận tải đường sắt,.

- Vận tải hành khách bằng xe buýt.

- Vận tải đường bộ khác.

- Vận tải đường thủy.

- Vận tải hàng không.

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải.

- Dịch vụ lưu trú.

- Dịch vụ ăn uống.

- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các hỗ trợ liên quan tới quảng bá và tổ chức tua du lịch.

- Giáo dục và đào tạo.

- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội.

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

- Hoạt động thể thao.

- Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên.

- Hoạt động của các công viên vui chơi và các công viên theo chủ đề.

- Hoạt động chiếu phim

Danh mục ngành kinh tế nêu ở khoản 1 và khoản 2 nêu trên xác định theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg (https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/quyet-dinh-so-27-2018-qd-ttg-banhanh-quyet-dinh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-2108502745-475349)ngày 06 tháng 07 năm 2018.

Phân ngành kinh tế theo phụ 1 ban hành theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

(https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/quyet-dinh-so-27-2018-qd-ttg-ban-hanh-quyet-dinh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-2108502745-475349)

Ngành kinh tế nêu ở khoản 1 và khoản 2 nêu trên là ngành mà Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

3. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

https://baocaotaichinh.vn/thuvien/luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-so-04-2017-qh14-946876242-406376

Và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP

https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/nghidinh-so-39-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-946876242-196

II. Gia hạn thuế giá trị gia tăng ( trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu), Thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Gia hạn hạn nộp thuế giá trị gia tăng thêm 5 tháng của các tháng 3/2020, tháng 4/2020, tháng 5/2020, tháng 6/2020 nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp ( Kể cả trường hợp khai bổ sung

phát sinh thuế phải nộp gửi tới cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn).

2. Gia hạn hạn nộp thuế giá trị gia tăng thêm 5 tháng của các quý 1/2020, quý 2/2020 nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp ( Kể cả trường hợp khai bổ sung phát sinh thuế phải nộp gửi tới cơ

quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn).

3. Gia hạn hạn nộp thuế giá thu nhập doanh nghiệp thêm 5 tháng đối với số thuế theo quyết toán năm 2019 và các quý 1/2020, quý 2/2020 nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp ( Trường hợp

doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 thì được phép bù trừ với các loại thuế khác).

4. Gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân , hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên có tiền thuế phát sinh trong năm 2020 là trước ngày 15

tháng 12 năm 2020.

III. Gia hạn hạn nộp tiền thuê đất.

1. Gia hạn hạn nộp toàn bộ tiền thuê đất phải nộp đầu năm 2020 thêm 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

2. Gia hạn hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của

cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất kinh doanh có ngành nghề kinh tế theo khoản 1

và khoản 2 nêu trên thêm 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2020.

Chi tiết xem thêm tại:

Công văn số 1307/TCT-CS

https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/cong-van-so-1307-tct-cs-ve-viec-nghi-dinh-gia-han-nop-thue-va-tienthue-dat-738357977-464166