Hóa đơn điện tử

Báo cáo kết quả triển khai hóa đơn điện tử

June 1, 2020

Ngày 26/05/2020 vừa qua cục Thuế TP.Hà Nội, phòng Công nghệ thông tin có diễn ra cuộc họp tổng kết tình hình triển khai hóa đơn điện tử. Cụ thể, trong buổi họp có đưa ra tình hình sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019 cũng như đề ra phương hướng trong nửa cuối năm 2020.

1.Kết quả triển khai năm 2019

Về công tác chỉ đạo, triển khai mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử

  • Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện thành lập tổ chỉ đạo và tổ triển khai cũng như các công văn chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành: Quyết định số 26397/QĐ-CT ngày 26/04/2019; Quyết định số 26398/QĐ-CT ngày 26/04/2019.

Nhằm đẩy mạnh mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thu chi theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài Chính, UBND TP Hà Nội, đảm bảo việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP Hà Nội đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành các CV chỉ đạo toàn ngành để thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thống nhất;

  • Công văn số 73552/CT-VP ngày 20/9/2019 về việc phân công triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đồng thời ra kế hoạch thực hiện:"Triển khai mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32, có tiệm cận theo Nghị định 119" và báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế về kế hoạch triển khai**.**

Công tác ra soát tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Để triển khai mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32, có tiệm cận theo Nghị định 119 Cục Thuế đã rà soát các quy định các đơn vị tổ chức áp dụng triển khai hóa đơn điện tử để khuyến khích các doanh nghiệp:

'Các doanh nghiệp được tự in, đặt in hóa đơn, tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC, trừ các DN phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế và hộ cá nhân KD.

Ngoài ra, cuộc họp còn đề cập đến công tác tuyên truyền, công tác đào tạo tập huấn triển khai hóa đơn điện tử, công tác phối hợp với các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Về kết quả thực hiện

Đến hết ngày 31/12/2019 trên địa bàn TP Hà Nội đã có 70.798 doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử, chiếm 54,3%.

Đến hết ngày 20/5/2019 có 93.005 DN áp dụng hóa đơn điện tử, chiếm 70%.

Xem thêm Người nộp thuế muốn thực hiện giao dịch điện tử thì phải làm gì? tại: https://www.nacencomm.vn/tin-tuc/nguoi-nop-thue-muon-thuc-hien-giao-dich-dien-tu-phai-lam-gi

2. Kế hoạch năm 2020

Thự hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc "...Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn"; Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ số 27/TB-VPCP ngày 22/01/2019 và số 259/TB-VPCP ngày 25/07/2019: "... bảo đảm hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019 ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô thị lớn"; Thông báo số 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành Phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền Thành Phố Hà Nội "trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử..."

Cục Thuế đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phối hợp một số nội dung như sau:

(1) Trên cơ sở cam kết của các nhà cung cấp đã cung cấp cho cơ quan thuế tài khoản tra cứu, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, đề nghị các DN thực hiện nâng cấp ứng dụn để tài khoản tra cứu của cơ quan thuế có thể khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử theo đúng các tiêu chí dữ liệu cục Thuế đã xây dựng

(2) Các doanh nghiệp bám sát NĐ/119, Thông tư 68 và quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại QĐ 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020, sẵn sàng triển khai hóa đơn theo đúng quy định.