Các dự án tiêu biểu của Napas

Năm 2016 - 2017

Dự án thẻ thanh toán sử dụng thẻ chip thông minh không tiếp xúc

Năm 2020 - 2021

Dự án Xây dựng tiêu chuẩn thanh toán di động theo công nghệ HCE