Bảng giá cấp mới Mobile Sign - Doanh Nghiệp

Phí dịch vụ CTS
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 1 năm
Phí dịch vụ CTS
1.161.000 đ
500.000 đ
Phí thiết bị HSM*
166.100 đ
VAT (10%)
1.827.100 đ
Thành tiền
Cấp mới 2 năm
1.992.000 đ
Phí dịch vụ CTS
500.000 đ
Phí thiết bị HSM*
249.200 đ
VAT (10%)
2.741.200 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm
2.828.000 đ
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
Phí thiết bị HSM*
282.800 đ
VAT (10%)
3.110.800 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm ++
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
+ 759.000 đ / năm
Thành tiền
* Chi phí thiết bị chỉ áp dụng cho lần đăng ký đầu tiên.
HSM chuẩn EN 419.211 – 5:2018 theo cơ chế xác thực chuẩn SCAL2 chứa chống chối bỏ cao nhất trong eIDAS

Bảng giá cấp mới Mobile Sign - Cá Nhân & Cá Nhân thuộc tổ chức

Phí dịch vụ CTS
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 1 năm
Phí dịch vụ CTS
490.000 đ
500.000 đ
USB Token
99.000 đ
VAT (10%)
1.089.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 2 năm
890.000 đ
Phí dịch vụ CTS
500.000 đ
USB Token
139.000 đ
VAT (10%)
1.529.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm
1.800.000 đ
Phí dịch vụ CTS
Miễn phí
USB Token
180.000 đ
VAT (10%)
1.980.000 đ
Thành tiền
* Chi phí thiết bị chỉ áp dụng cho lần đăng ký đầu tiên
HSM chuẩn EN 419.211 – 5:2018 theo cơ chế xác thực chuẩn SCAL2 chứa chống chối bỏ cao nhất trong eIDAS

Bảng giá gia hạn Mobile Sign - Cá Nhân & Cá Nhân thuộc tổ chức

Phí dịch vụ CTS
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 1 năm
Phí dịch vụ CTS
490.000 đ
-
USB Token
49.000 đ
VAT (10%)
539.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 2 năm
890.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
89.000 đ
VAT (10%)
979.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm
1.300.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
130.000 đ
VAT (10%)
1.430.000 đ
Thành tiền