Bảng giá cấp mới Mobile Sign - Doanh Nghiệp

Phí dịch vụ CTS
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 1 năm
Phí dịch vụ CTS
1.161.000 đ
500.000 đ
Phí thiết bị HSM*
166.100 đ
VAT (10%)
1.827.100 đ
Thành tiền
Cấp mới 2 năm
1.992.000 đ
Phí dịch vụ CTS
500.000 đ
Phí thiết bị HSM*
249.200 đ
VAT (10%)
2.741.200 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm
2.828.000 đ
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
Phí thiết bị HSM*
282.800 đ
VAT (10%)
3.110.800 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm ++
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
+ 759.000 đ / năm
Thành tiền
* Chi phí thiết bị chỉ áp dụng cho lần đăng ký đầu tiên.
HSM chuẩn EN 419.211 – 5:2018 theo cơ chế xác thực chuẩn SCAL2 chứa chống chối bỏ cao nhất trong eIDAS

Bảng giá cấp mới Mobile Sign - Cá Nhân & Cá Nhân thuộc tổ chức

Phí dịch vụ CTS
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 1 năm
Phí dịch vụ CTS
450.000 đ
(Miễn phí)
USB Token
45.000 đ
VAT (10%)
495.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 2 năm
850.000 đ
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
USB Token
85.000 đ
VAT (10%)
935.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm
1.050.000 đ
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
USB Token
105.000 đ
VAT (10%)
1.155.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm ++
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
USB Token
VAT (10%)
+ 275.000 đ / năm
Thành tiền
* Chi phí thiết bị chỉ áp dụng cho lần đăng ký đầu tiên
HSM chuẩn EN 419.211 – 5:2018 theo cơ chế xác thực chuẩn SCAL2 chứa chống chối bỏ cao nhất trong eIDAS