Bảng giá Hóa đơn điện tử CA2-EINVOICE

Hóa đơn
Chi phí trên/hóa đơn
Phí khởi tạo
Thành tiền
EI-300
Hóa đơn
300 hóa đơn
1,300đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
890,000 đ
Thành tiền
EI-500
Hóa đơn
500 hóa đơn
1,100đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
1,050,000 đ
Thành tiền
EI-1000
1,000 hóa đơn
Hóa đơn
870đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
1,370,000 đ
Thành tiền
EI-2000
2,000 hóa đơn
Hóa đơn
715đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
1,930,000 đ
Thành tiền
EI-5000
5,000 hóa đơn
Hóa đơn
580đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
3,400,000 đ
Thành tiền
EI-10000
10,000 hóa đơn
Hóa đơn
450đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
5,000,000 đ
Thành tiền
EI-Extra
> 10,000 hóa đơn
Hóa đơn
390đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
Theo SL Hóa Đơn
VAT (10%)
Theo SL Hóa Đơn
Thành tiền