Bảng giá Hóa đơn điện tử CA2-EINVOICE

Hóa đơn
Chi phí trên/hóa đơn
Phí khởi tạo
Thành tiền
EI-300
Hóa đơn
300 hóa đơn
1,000đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
800,000 đ
Thành tiền
EI-500
Hóa đơn
500 hóa đơn
850đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
925,000 đ
Thành tiền
EI-1000
1,000 hóa đơn
Hóa đơn
675đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
1,175,000 đ
Thành tiền
EI-2000
2,000 hóa đơn
Hóa đơn
550đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
1,600,000 đ
Thành tiền
EI-5000
5,000 hóa đơn
Hóa đơn
450đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
2,750,000 đ
Thành tiền
EI-10000
10,000 hóa đơn
Hóa đơn
350đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
4,000,000 đ
Thành tiền
EI-Extra
> 10,000 hóa đơn
Hóa đơn
300đ/hóa đơn
Chi phí trên hóa đơn
500,000đ
VAT (10%)
Theo SL Hóa Đơn
Thành tiền