Bảng giá cấp mới - Doanh Nghiệp

Phí dịch vụ CTS
USB Token
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 12 tháng
Phí dịch vụ CTS
1.161.000 đ
500,000 đ
USB Token
166.100 đ
VAT (10%)
1.827.100 đ
Thành tiền
Cấp mới 24 tháng
1.992.000 đ
Phí dịch vụ CTS
500,000 đ
USB Token
249.200 đ
VAT (10%)
2.741.200 đ
Thành tiền
Cấp mới 36 tháng
2.828.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
272.000 đ
VAT (10%)
3.110.800 đ
Thành tiền

Bảng giá gia hạn - Doanh Nghiệp

Phí dịch vụ CTS
USB Token
VAT (10%)
Thành tiền
Gia hạn 12 tháng
Phí dịch vụ CTS
1.161.000 đ
-
USB Token
116.100 đ
VAT (10%)
1.277.100 đ
Thành tiền
Gia hạn 24 tháng
1.992.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
199.200 đ
VAT (10%)
2.191.200 đ
Thành tiền
Gia hạn 36 tháng
2.643.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
264.300 đ
VAT (10%)
2.907.300 đ
Thành tiền

Bảng giá cấp mới - Cá Nhân

Phí dịch vụ CTS
USB Token
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 12 tháng
Phí dịch vụ CTS
490.000 đ
500,000 đ
USB Token
99.000 đ
VAT (10%)
1.089.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 24 tháng
890.000
Phí dịch vụ CTS
500,000 đ
USB Token
139.000 đ
VAT (10%)
1.529.000 đ
Thành tiền
Cấp mới 36 tháng
1.800.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
180.000 đ
VAT (10%)
1.980.000 đ
Thành tiền

Bảng giá gia hạn - Cá Nhân

Phí dịch vụ CTS
USB Token
VAT (10%)
Thành tiền
Gia hạn 12 tháng
Phí dịch vụ CTS
490.000 đ
-
USB Token
49.000 đ
VAT (10%)
539.100 đ
Thành tiền
Gia hạn 24 tháng
890.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
89.000 đ
VAT (10%)
979.000 đ
Thành tiền
Gia hạn 36 tháng
1.300.000 đ
Phí dịch vụ CTS
-
USB Token
130.000 đ
VAT (10%)
1.430.000 đ
Thành tiền